(12) 346-48-04 / 668-275-921

Priorytetem naszych działań dydaktyczno – wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i rozbudzanie ich indywidualnych zainteresowań, mających na celu osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania przedszkolnego”.

Posiadamy dwie grupy wiekowe 3 – 4 latki i 5 – 6 latki każdą z nich opiekuje się trzech nauczycieli.

Realizację zadań wynikających z podstawy programowej gwarantuje kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach kierunkowych i specjalistycznych. Są to:
– Nauczycielki wychowania przedszkolnego
– Nauczycielki j, angielskiego i hiszpańskiego
– NauczycielkI przedmiotów artystycznych – plastyka, muzyka
– Instruktorzy zajęć dodatkowych
– Logopeda, psycholog, doradca metodyczny

Czynimy wszelkie starania, aby wychować dzieci o bogatej wyobraźni twórczej, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób. Gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych, indywidualnych rozwiązań.

W tym celu:

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowościowego dziecka, odpowiednie do ich indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez udział dzieci w:
– warsztatach artystycznych,
– spektaklach teatralnych (w placówce, w teatrze),
– wycieczkach rekreacyjno – poznawczych,
– programach kształtujących zamiłowanie do literatury pięknej,
– konkursach artystycznych,
– warsztatach muzealnych.

Rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak:
– nauka języków obcych – j. angielski, j. hiszpański,
– rytmika,
– zajęcia muzyczne – realizacja autorskiego programu „Czar muzyki -czyli wdrażanie do pisania, czytania oraz rachowania na bazie muzykowania”
– taniec towarzyski i breakdance.

Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka w zakresie jego potrzeb rozwojowych poprzez:
– zajęcia stymulujące rozwój mowy,
–  indywidualne zajęcia logopedyczne,
– indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
–  gimnastykę korekcyjną,
– naukę i doskonalenie pływania (Solne Miasto).

Podejmujemy działania edukacyjne ukierunkowane na jak najlepsze przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego skierowane dla sześciolatków poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Przedszkole ma własne tradycje, logo, hymn oraz kalendarz imprez i wydarzeń, które podkreślają jego odrębność i specyfikę.