(12) 346-48-04 / 668-275-921

Przedszkole „Puchatkowo” zostało założone 01 września 2009r.

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Puchatkowo”, mieści się w bardzo spokojnej, bezpiecznej okolicy
w budynku wolnostojącym przy ul. Mieszka I nr 2 w Wieliczce.

Przedszkole jest placówką oświatową – posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej pełni Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.

Przedszkole „Puchatkowo” jest czynne cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:45 – 17:15. Nie pracuje w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. W trakcie wakacji przewidziana jest również dwutygodniowa przerwa
w drugiej połowie lipca.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat.

W placówce funkcjonują 2 oddziały dla dzieci w wieku 3 – 4 lat i 5 – 6 lat. Dzieci mają do dyspozycji funkcjonalnie
i estetycznie urządzone sale zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Są one wyposażone w bezpieczne kreatywne zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do potrzeb i możliwości przebywających w niej dzieci.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową nauczania przedszkolnego”.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:45 – 8.15 – przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności organizacyjne i opiekuńcze. Swobodne, spontaniczne zabawy, indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 6-latków ukierunkowane na jak najlepsze przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego (2 razy w tygodniu).

8.30 – 9.00 – śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.45 – wpieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Spontaniczne, swobodne zabawy dzieci.

10.30 – 10.45 – II śniadanie – „ Witaminka”. Spożywanie owoców, warzyw, soków. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.30 – 11.45 – przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.45 – 12.15 – obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.  Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.15 – 14.00 – relaks w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Indywidualna praca z dziećmi.

14.00 – 14.15 – przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności  samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.15 –  14.30 – podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,  zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14:30 – 17:15 – zajęcia dodatkowe, dowolne działania dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualne rozmowy z rodzicami. Czynności organizacyjne.

Przedszkole Puchatkowo

WYRÓŻNIA NAS

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczycielki o wysokich kwalifikacjach kierunkowych
i specjalistycznych.

OFERTA PROGRAMOWA

Priorytetem naszych działań jest indywidualizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Promujemy zasady zdrowego żywienia.